Case study: REFramework trong lĩnh vực Sản xuất

Sep 24, 2022, 3:30 – 4:30 AM

22
RSVPs

RPA đã làm thay đổi cách làm việc của các doanh nghiệp trong lĩnh vực Sản xuất. ABeam Consulting đã triển khai thành công nhiều robot tự động quy trinh để giảm đi thời gian và chi phí đáng kể cho các công việc thủ công và tập trung nguồn lực cho công việc quan trọng khác.Sự tối ưu hóa này đã trở thành hiện thực thông qua RPA, với các doanh nghiệp chỉ mới bắt đầu chuyển đổi những bước sơ khai.

AdvancedAssistantAutopilotOrchestratorStudio

About this event

Robotic Process Automation (RPA) đã làm thay đổi cách làm việc của các doanh nghiệp trong lĩnh vực Sản xuất. Robot cho phép tự động nhiều quy trinh để giảm đi thời gian và chi phí cho các công việc thủ công và tập trung nguồn lực cho công việc quan trọng khác. ABeam Consulting đã triển khai nhiều quy trình điển hình như: tự động xử lý dữ liệu đầu vào, tạo báo cáo tài chính, thực hiện các chiến dịch tiếp cận khách hàng trên CRM... Sự tối ưu hóa này đã trở thành hiện thực thông qua RPA, và các doanh nghiệp chỉ mới bắt đầu chuyển đổi những bước sơ khai về các khả năng của nó.

Robotic Enterprise Framework (REFramework) là một khung cấu trúc có sẵn trong UiPath Studio với những tính năng hỗ trợ những thói quen tốt khi viết robot và có thể áp dụng cho hầu hết các quy trình RPA, đặc biệt là khi nâng cấp mở rộng. Mặc dù REFramework có thể thích hợp với nhiều dự án, nhưng hữu ích nhất khi triển khai cho các quy trình giao dịch. Bởi vì những giao dịch (transaction items) hoạt động riêng biệt, nên tiện lợi hơn trong quản lý lỗi và các nhật ký hoạt động, đồng thời thông tin chi tiết về từng giao dịch đã xử lý và giúp dễ dàng thử lại hoặc bỏ qua các giao dịch không thành công.

Nội dung chính:

 • ABeam Consulting
 • RPA giới thiệu chung
 • Case study: khách hàng YKK Vietnam
 • REFramework
 • QUIZ

Bấm RSVP cùng tham gia nhé!

Thoải mái chia sẻ câu chuyện của bạn trong sự kiện tiếp theo tại đây nha

-----

Manufacturing operations across industries are changing as a result of robotic process automation (RPA). By automating a variety of work processes, the robot can cut down many time-consuming manual tasks and improve efforts to perform mission-critical work. ABeam Consulting helps businesses develop financial reports without investing a lot of time in Excel, run customer outreach efforts without investing a lot of time in a customer relationship management (CRM) system, and accomplish more with less by automating data processing and storage. RPA has made these kinds of efficiencies possible, and businesses are only now beginning to explore all of its potential.

The Robotic Enterprise Framework (REFramework) is an UiPath Studio template with features that cover these essential practices and can be used as the starting point for most RPA projects, especially the ones that require scalable processing. Although the REFramework can be adapted to any process, its advantages are especially evident when the framework is used to implement transactional processes. Since transaction items are independent from each other, it is possible to handle exceptions and manage logging at transaction level, offering more detailed information about each processed item and making it easier to retry or eventually skip failed transactions.

Table of Content:

 • ABeam Consulting
 • RPA Overview
 • Case study: YKK Vietnam
 • REFramework
 • QUIZ

Click RSVP to join the event!

Please feel free share your story at the next event here

Speakers

 • Dat Nguyen Tuan

  Ex-ABeam Consulting

 • Hai Pham Viet

Hosts

 • Hai Pham Viet

 • Hana Pham

  UiPath

Organizer

 • Hai Pham Viet

  RPA Consultant