mredzy

  • Bina Nusantara University
  • Jakarta
Storytelling · training · Mentorship · Community · Design thinking